[Euskara]

Castejongo zentral termiko ilegalak zuritzeko saiakera berria

Nafarroako Gobernua dokumentu berri bat prestatzen ari da Castejongo zentral termiko zaharkituak, gutxi erabilitakoak eta legez kanpokoak, balioztatu eta martxan mantentzeko. Zentral horietan elektrizitatea ekoizten dute gas naturala erreta. Duela gutxi, jendaurrean jarri du 3 zentralen Ingurumen Baimen Bateratuaren berrikuspena, Teknika Erabilgarri Onenei egokitzen zaizkien egiaztatzeko, Europatik datorren legeriak xedatzen duen bezala.

Hirigintzako pelotazoen eta azpiegitura handien garaian inauguratu ziren instalazioak dira, baina hamarkada bat baino gehiago daramate apenas martxan jarri gabe. Erabilera eskasa horren arrazoi nagusia Espainiako Estatuak elektrizitatearen kontsumoan izan duen beherakada da. Horri gehitu behar zaio gero eta eoliko eta eguzki- poligono gehiago instalatzen direla.

Horrela, gaur egun Nafarroak behar duena baino elektrizitate gehiago ekoizten du, elektrizitate berriztagarriko iturri berriak gehitzen jarraitu baitu, eta ez ditu egun daudenak ezabatu, zentral termiko horien kasuan bezala. Hala, 2019an, Nafarroak ekoitzi zuen elektrizitate guztiaren % 30 esportatu zuen, iturri berriztagarrietatik zein fosiletatik. Eta aurreko urteetan esportatutako kopurua are handiagoa izan zen, ziurrenik gaur egun gertatzen ari den bezala.

Egungo krisi ekonomikoak zentral horiek ia erabilgarritasunik gabe utzi ditu. 2019an ekoizpena handitu ondoren, 2020an eta 2021etik aurrera ordu gutxi batzuk baino ez dira hasi, Elektrizitatearen Merkatu Iberiarreko Operadorearen (OMIE) datuen arabera.

Gauzak horrela, Nafarroako Gobernuko Ingurumen Departamentua instalazio horien Ingurumen Baimen Bateratuak berritzeko izapideak egiten ari da gaur egun. Dokumentu horiek instalazio horien funtzionamendu-baldintzak arautzen dituzte. Kanporatu ditzaketen kutsatzaileen kantitateak zehazten dituzte, bai eta ingurumenean eta pertsonen osasunean izan ditzaketen inpaktuekin zerikusia duten beste baldintzatzaile batzuk ere. Oraingo berritzearen helburua da egiaztatzea ea betetzen dituzten horretarako dauden Teknika Onenen Baldintzak, legeriak adierazten duenaren arabera.

Eta bi enpresek, Iberdrolak eta EDPk (nahiz eta azken horrek duela gutxi bere bi zentralak Totali saldu) ematen duten erantzuna da, jakina, zorrotz betetzen dituztela baldintza guztiak. Eta ez hori bakarrik, oso ondo betetzen dituztela. Zentralek atmosferara botatzen duten kutsatzaile kopurua neurtzen dute, eta euren txostenetan sufre-dioxidoa eta partikulak ere neurtzen dituztela argudiatzen dute, nahiz eta, enpresen arabera, lege-baldintzek ez dute horrelakorik ezartzen. Horrela, «parametro horien neurketatik salbuesteko» eskatu diote Gobernuari.

Legeriak zentral horientzat ezartzen duen beste baldintzatzaileetako bat da inguruan bizi diren biztanleengan osasun-arazoak eragiten dituzten zaratak ezabatzea. Zentralak Castejongo hirigunean daude, etxebizitzetatik 500 metrora. Enpresa jabeek berek aitortzen dute «lehendik dagoen instalazio bat denez, ezin dela eraikinen kokapena aldatu, eta [dagokion instalazioak] ez duela teknika hori betetzen«, instalazioak jarriz sortzen diren zaratak pantailaratzeko moduan ezabatzeko beharrari dagokionez. Enpresek inplizituki onartzen dute kutsadura akustikoa sortzen jarraituko dutela, eta ezin dutela ezer egin hori saihesteko.

Horrela, enpresek onartzen dute instantzia judizialek arrazoi dutela, eta Castejongo zentral termikoak legez kanpokoak direla. Kasu honen jatorria Castejongo hirigunean zentral kutsaitzaile horiek instalatzea delako, etxebizitzetatik 2.000 metro baino gutxiagora. Horrek inpaktu larriak eragiten ditu inguruan bizi diren pertsonen osasunean, beste ingurumen-inpaktu askorekin batera.

Horrela, bost epaik baino gehiagok arrazoia eman diete dagoeneko herri honetako bizilagunei, zentralek ezin dutela egungo kokalekuan jarraitu adieraziz. Horietatik bi Auzitegi Gorenak eman ditu, eta, beraz, ezin dira errekurritu; beraz, betearazi egin behar dira. Eta epai horien exekuzio posible bakarra zentralen desegitea da, Sustrai Erakuntza fundazioak behin eta berriz eskatu duen bezala, eta espediente horiei egin dizkiegun alegazioak errepikatu ditugu.

Hala ere, Nafarroako eta Estatuko gobernuek ez dituzte arrazoi horiek aintzat hartu. Prozesua luzatzen dute, instalazioek legez kanpo funtzionatzen jarrai dezaten. Orain ingurumen-baimenak berritzen saiatzen ari dira, eta nork daki enpresei amen esan eta atmosferara kutsatzaileen neurgailu batzuk desinstalatzen utziko dieten!

Bada garaia gas naturaleko zentral zaharkitu horiek desegiteko, erregai fosilak erretzen baitituzte behar ez dugun elektrizitatea sortzeko, atmosferara CO2 isuriz. Aldaketa klimatikoa agerikoa da, eta iraganeko eskemak mantentzen saiatzen gara. Elektrizitatea ekoizteko instalazio handi eta inpaktu handikoekin jarraitzen dugu, jatorri fosilekoak izan (Castejongo zentral hauek bezala) edo berriztagarriak izan (gure zelai eta baso guztietan ezartzen ari diren poligono eoliko eta orube handiak bezala).

Benetako trantsizio energetikoa beharrezkoa da. Eredu energetiko eta ekonomikoak errotik aldatuko dituena, eta banatutako sorkuntza elektrikora eta energia-kontsumoa murriztera eraman behar gaituena. Eta Sustrai Erakuntza fundazioak horretan lagundu nahi du.

Nafarroan, 2021ko ekainaren 21a.

Sustrai Erakuntza Fundazioa

Web orrialdeak: www.sustraierakuntza.org eta www.fundacionsustrai.org

Posta elektronikoa: sustrai@sustraierakuntza.org

[Castellano]

Nuevo intento de blanquear las ilegales centrales térmicas de Castejón

El Gobierno de Navarra prepara un nuevo documento para validar y mantener en funcionamiento las obsoletas, poco utilizadas e ilegales centrales térmicas de Castejón, que producen electricidad quemando gas natural. Recientemente ha puesto a exposición pública la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de las 3 centrales, para comprobar si se adecúan a las Mejores Técnicas Disponibles, tal y como estipula la legislación que emana de Europa.

Nos encontramos ante unas instalaciones que fueron inauguradas en los tiempos de los pelotazos urbanísticos y de grandes infraestructuras, pero que desde hace más de una década apenas han sido puestas en marcha. La causa mas importante para esta falta de necesidad es la bajada en el consumo eléctrico que ha sufrido el Estado Español. A ello hay que añadirle que cada vez se instalan más polígonos para captar energías renovables del sol y del viento.

De este modo, en la actualidad Navarra produce más electricidad de la que necesita, dado que ha seguido añadiendo nuevas fuentes de producción eléctrica renovable, y no ha eliminado ninguna de las existentes, como es el caso de estas centrales térmicas. Así, en 2019 Navarra llegó a exportar un 30% de toda la electricidad que produjo, tanto de fuentes renovables como fósiles. Y en años anteriores la cantidad exportada ha sido aún mayor, como lo estará siendo, probablemente, en la actualidad.

La actual crisis económica ha vuelto a dejar estas centrales prácticamente en la inutilidad. Después de un aumento de su producción en el año 2019, en 2020 y lo que llevamos de 2021 apenas se han vuelto a arrancar algunas horas, según los datos de OMIE, el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad.

En estas circunstancias, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra está tramitando actualmente la renovación de las Autorizaciones Ambientales Integradas de estas instalaciones. Estos documentos regulan las condiciones de funcionamiento de estas plantas. Determinan las cantidades de contaminantes que pueden expulsar y otros condicionantes que tienen que ver con los impactos en el medio ambiente y la salud de las personas. El objetivo de la actual renovación es comprobar si cumplen con los requisitos de las mejores técnicas existentes para ello, según indica la legislación.

Y la respuesta que dan ambas empresas, Iberdrola y EDP (aunque esta última ha vendido recientemente sus dos centrales a Total), es que cumplen escrupulosamente con todos los requisitos. Y no sólo eso, sino que además los cumplen con creces. Las centrales miden la cantidad de contaminantes que expulsan a la atmósfera, y en sus informes aducen que también miden el dióxido de azufre y las partículas, algo que los requisitos legislativos no estipulan, según las empresas. De este modo, han pedido al Gobierno que “eximan a la instalación de la medición de estos parámetros”.

Otro de los condicionantes que la legislación establece para este tipo de plantas es la eliminación de los ruidos que generan, que causan problemas de salud en la población que vive cerca. Hay que recordar que las centrales se encuentran ubicadas dentro del casco urbano de Castejón, a apenas 500 metros de las viviendas. Las propias empresas propietarias reconocen que “por ser una instalación existente, no se puede alterar la ubicación de edificios y se considera que [la instalación correspondiente] no cumple con esta técnica”, en referencia a la necesidad de eliminar los ruidos producidos mediante la colocación de las instalaciones de forma que los apantallen. Las empresas reconocen implícitamente que van a seguir produciendo contaminación acústica, y que no pueden hacer nada por evitarlo.

Reconocen, de este modo, que las diversas instancias judiciales tienen razón, y las centrales térmicas de Castejón son ilegales. Porque el origen de este caso es la instalación de estas contaminantes centrales en el casco urbano de Castejón, a menos de 2000 metros de las viviendas. Esto produce graves impactos en la salud de las personas que viven en sus inmediaciones, junto con un gran número de otros impactos ambientales.

De este modo, mas de cinco sentencias han dado ya la razón a los vecinos y vecinas de esta localidad, declarando que las centrales no pueden permanecer en su actual emplazamiento. De ellas, dos sentencias han sido emitidas por el Tribunal Supremo, y son por lo tanto irrecurribles, por lo que han de ser ejecutadas. Y la única ejecución posible a estas sentencias es el desmantelamiento de las centrales, tal y como ha pedido en reiteradas ocasiones la fundación Sustrai Erakuntza, y hemos vuelto a reiterar en las alegaciones que hemos realizado a estos expedientes.

Sin embargo, ni el gobierno de Navarra ni el del Estado están atendiendo a estas evidentes razones. Alargan el proceso, de manera que las instalaciones sigan funcionando de manera ilegal. Ahora tratan de renovar sus autorizaciones ambientales, ¡y quien sabe si incluso atenderán a las empresas y les permitirán desinstalar algunos de los medidores de contaminantes a la atmósfera!

Es hora de que se desmantelen estas obsoletas centrales de gas natural, que queman combustibles fósiles para producir electricidad que no necesitamos, y contribuyen aun mas a la emisión de CO2 a la atmósfera. El cambio climático es ya evidente, y nos empeñamos en mantener los esquemas del pasado. Seguimos con grandes e impactantes instalaciones para la producción de electricidad, sea de origen fósil, como estas centrales de Castejón, o sean renovables, como los grandes polígonos eólicos y solares que están implantando en todos nuestros campos y bosques.

Se hace necesaria una verdadera transición energética. Una que modifique de raíz los modelos energéticos y económicos, y nos lleve a una generación eléctrica distribuida y a una disminución en el consumo energético. Y la fundación Sustrai Erakuntza quiere contribuir a ello.

En Navarra, a 21 de junio de 2021.

Fundación Sustrai Erakuntza

DEJA UNA RESPUESTA