Por Victoria Portas
Relacións Laborais. Experta en Seguridade Social

O Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) foi implantado o 1 de xullo do 2004, sustituindo o Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como límite para conceder determinadas axudas e subsidios en función dos ingresos. E corresponde  a súa  actualización ao Ministerio de Hacienda a principios de cada ano coa Lei de Orzamentos.

En aquel momento implantouse coa escusa de que desvincular o IPREM das prestacións estrictamente laborais  axudaría a que o SMI evolucionaría máis acorde co seu proposito de garantir a existencia dun salario mínimo suficiente  e que dito IPREM actualizaríase para non supoñer una pérda de poder adquisitivo.

Pero a finalidade real foi outra, a introducción do IPREM non supuxo máis que o reparto da miseria de mans do  capitalismo, o seu crecemento anual está moi por baixo da do SMI, xa que leva prácticamente conxelado dende o ano 2010, e incluso as súas revalorizacións desde a súa creación foron inferiores a inflacción en contra do mandato do  artígo 2 do Real Decreto Lei 3/2004, de 25 de xuño(1), o que conleva que todas aquelas prestacións, axudas e ligadas a dito índice vense enormente afectadas negativamente.

Estamos ante unha fenda  e empobrecemento da clase media que debemos meditar, xa que desde o 2004 o IPREM revalorizouse un total dun 17.8% (de 460.05 €/mes a 537,84 €/mes actuais) mentras que a revalorización do  SMI xa é dun 83.4% ( de 490.8 €/mes a 900 €/mes) e a inflación en ese tramo vai en  alza nun 27,5%.  (2)(referenciar a taboa adxunta).

O 80% de prestacións e axudas  as que intentamos acceder como clase traballadora ao longo da nosa vida, van  vinculadas a dito índice, podemos falar de vivenda de Protección Pública, vivenda privada protexida, axudas ao aluguer, becas de estudo, formación, formación online, acceso a Garderías, a colexios, a universidades, cálculo das rendas mínimas para os subsidios por desemprego, a cuantía da Renta Activa de Inserción (RAI), a Renda Mínima de Inserción (RMI),as rendas agrarias do SEASS, o subsidio non contributivo por maternidade, as indemnizacións por pérda ou paralización no transporte de mercadorias nacionais, os ingresos máximos para acceder a asistencia xurídica gratuita…etc

Que dito índice atópase semiconxelado e o SMI coa inflación sigan evolucionando xa permite no 2019 visualizar que so resultan beneficiarias de ditas axudas as persoas que se atompan sumidas na absoluta pobreza, e donde moitas familias non poderán ter acceso a ditas axudas por sobrepasar ditos límites en céntimos, impidíndolles un principio fundamental que a Constitución nos otorga, que é a Igualdade no acceso a  educación, a vivenda, a unha vida digna.

Si como clase traballadora queremos acceder a unha educación igualitaria, integradora e para todas e todos, si desexamos manter un Estado de  Benestar  con igualdade de  oportunidades, si a Constitución defende o dereito a ter unha vivenda digna e vivir con dignidade, debemos demandar a desaparición de dito índice de pobreza e que todas as prestacións  sexan referenciadas ao SMI, non se pode conter a  Clase traballadora tras un muro invisible pero tan letal como un de formigón.

O noso muro é o  IPREM, tumbémolo.

 

  1. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-12010&p=20040626&tn=1#a2
2. Evolución do SMI e o IPREM
ANO
IPREM mes
IPREM anual
(12 pagas)
Incremento
IPREM
Variación IPC
Incremento
SMI
2004
460,50€
5.526,00€
2,1%
3,2%
8,8%
2005
469,80€
5.637,60€
2,0%
3,7%
4,5%
2006
479,10€
5.749,20€
2,0%
2,7%
5,4%
2007
499,20€
5.990,40€
4,2%
4,2%
5,5%
2008
516,90€
6.202,80€
3,5%
1,4%
5,2%
2009
527,24€
6.326,86€
2,0%
0,8%
4,0%
2010
532,51€
6.390,13€
1,0%
3,0%
1,5%
2011
532,51€
6.390,13€
0,0%
2,4%
1,3%
2012
532,51€
6.390,13€
0,0%
2,9%
0,0%
2013
532,51€
6.390,13€
0,0%
0,3%
0,6%
2014
532,51€
6.390,13€
0,0%
-1,0%
0,0%
2015
532,51€
6.390,13€
0,0%
0,0%
0,5%
2016
532,51€
6.390,13€
0,0%
1,6%
1,0%
2017*
537.84€
6.454,03€
1,0%
1,1%
8,0%
2018**
537,84€
6.454,03€
0,0%
1,2%
4,0%
2019**
537,84€
6.454,03€
0,0%
22,3%
*O índice correspondente ao 2017 só se aplicou dende a aprobación dos orzamentos, o  29 de xuño de 2017, estando prorrogado o do  2016 ata ese momento.
**Nos anos 2018 e 2019 a revalorización do IPREM mantuvose conxelada por non existir a aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado.